Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

En erhvervsgrunduddannelse (EGU) varer normalt to år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold indimellem.

Før du kan begynde, skal du udfylde en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

I praktiktiden lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken skal være beskrevet i en praktikaftale, som du indgår med virksomheden. Den første tid er en gensidig prøvetid. Praktikken foregår enten i en eller i flere virksomheder. Den kan også foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole, en produktionsskole eller lignende, hvis det i perioder ikke er muligt at skaffe en praktikplads i en virksomhed.

Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer tre år. Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst et halvt års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på halvandet år.

Skoleuddannelsen består normalt af undervisningsdele fra andre uddannelser, f.eks. erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoletyper, f.eks. AMU-centre, VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, tekniske skoler eller social- og sundhedsskoler.

Skoleperioderne varer mellem 20 og 40 uger. De skal hver for sig så vidt som muligt udgøre et afsluttet forløb. De fag eller kurser, du afslutter, kan du få merit for, hvis du senere tager en uddannelse, hvori de indgår.

En erhvervsgrunduddannelse kan også føre til ansættelse i et job, som regel inden for uddannelsens fagområde. De vigtigste job ligger inden for butiksområdet, dambrug og minkfarm samt som køkkenmedhjælper. Andre områder kan være job som specialarbejder i industrien, job inden for rengøring, ejendomsservice og renovation eller transport- og lagerarbejde.

Læs mere om EGU i Randers.