6-by nøgletal

6-by nøgletalsrapporten indeholder en sammenligning af udvalgte udgifter og aktiviteter for de seks kommuner Århus, Odense, Esbjerg, Randers, København og Aalborg.

Rapporten er nummer syv i rækken, der omfatter alle seks kommuner. Lignende rapporter har været udarbejdet siden 1985 for Århus, Odense, Esbjerg, Randers og Aalborg.

I rapporterne bliver der primært taget udgangspunkt i regnskabstal (tidligere blev der som udgangspunkt anvendt budgettal).

Nøgletallenes hovedformål er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af 6-by kommunerne. Som det også fremgår af forordet til rapporten, er der ikke tale om en facitliste, men nærmere et udgangspunkt for at dykke dybere ned i de forskelle, der kan observeres i de forskellige sektorer. I visse tilfælde kan en række faktorer - som eksempelvis forskellig konteringspraksis - vanskeliggøre direkte sammenligninger. Men tallene og tabellerne er et indspark til undring, debat og kritisk stillingtagen til den service, som kommunerne leverer. Kort sagt er udgivelsen et forsøg på at synliggøre, hvordan kommunerne forvalter midlerne og leverer service til borgerne.

Rapporten viser nøgletal for de kommunale udgifter på de store serviceområder inden for børnepasning, folkeskole, ældreområdet og en række øvrige områder.

Derudover er der mulighed for at se bilagstabellerne, som er det talmæssige grundlag for nøgletalsrapporten. Det er den enkelte kommunes fagpersoner, som har bidraget med de oplysninger og tal, der er i nøgletalsrapporten.

Læs 6-by nøgletalsrapporten.

Se bilagstabellerne.

Kontakt for yderligere information

Yderligere informationer fås ved henvendelse til:

Lars Sønderby
Tlf.: 89 15 11 71
E-mail: Lars.Sonderby@randers.dk

Lilly Hansen
Tlf.: 89 15 11 08
E-mail: lilly.hansen@randers.dk